Huurvoorwaarden

ALGEMENE VERHUUR- EN VERKOOPSVOORWAARDEN

 

1 DUUR VAN DE HUUR

a) De huur gaat in op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt in de magazijnen van de verhuurder. Indien overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag door de zorgen van de verhuurder of een door hem aan te stellen transporteur geleverd dient te worden dan is de huurder ervoor aansprakelijk dat op de afgesproken tijd en plaats hijzelf of iemand aanwezig is voor de in ontvangstnamen. Zo niet is de verhuurder gerechtigd het gehuurde terug te nemen en de vervoerskosten aan de huurder aan te rekenen. De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst verbonden voor de overeengekomen termijn of een termijn die tenminste gelijk is aan diegene die hij als vermoedelijke duur van de huur heeft opgegeven.

 

b) De huur eindigt: Wanneer zij duidelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan op de overeengekomen datum, zonder dat de huurder zich op stilzwijgende verlening kan beroepen. In alle andere gevallen, op de dag van terugkeer in de magazijnen van de verhuurder op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de openingsuren en tegen aflevering door de verhuurder van een schriftelijke ontlasting, nochtans heeft de verhuurder het recht, wanneer geen bepaalde einddatum is overeengekomen om op ieder ogenblik de huur op te zeggen, mits bericht per aangetekende brief tenminste een week vooraf. De termijn van één week gaat in de dag nadat de aangetekende brief ter post is afgegeven. Na verloop van de opzegtermijn is de huur onherroepelijk beëindigd.

 

c) Van zodra de huurtijd beëindigd is wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde te laten terug halen, zonder een beroep te moeten doen op de Rechter, waar het zich ook bevinden. Alle kosten zoals bv. het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz. zijn volledig ten last van de huurder. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, zal de huurder een schadeloosstelling verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de normale huurprijs over één dag, moet behoud van het recht van de verhuurder om aanvullende schadevergoeding op te vorderen.

 

d) De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het gehuurde kan worden en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen of het hierboven omschreven tijdstip strafbaar is als misbruik van vertrouwen.

 

2 RISICO

a) Alleen de huurder draagt gedurende de hele huurtijd dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor verlies en beschadiging van het gehuurde. Vervoer, laad en loskosten zijn ten zijne laste. De huurder of zijn afgevaardigde verbinden zich er toe de verhuurder binnen de 24 uur op de hoogte te brengen van volgende feiten:

 - diefstal van het gehuurde voorwerp.

 - beschadiging door de huurder of derden.

 - rechtelijk beslag of beslaglegging door schuldeiser

 - faling

Brengt de huurder binnen de 24uur de verhuurder niet op de hoogte van de diefstal van het gehuurde voorwerp of van de beschadiging die door een derde werd aangebracht of nog van rechtelijk beslag of beslaglegging door de schuldeisers of van de faling, dan is de huurder verplicht om een schadevergoeding te betalen die gelijk is aan het nadeel dat door de verhuurder door dat stilzwijgen heeft opgelopen, met een minimum van 375 Euro schadevergoeding.

 

b) De verhuurder levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud, geheel gevuld met smeerolie en brandstof zonodig. Bij het afhalen dient de huurder dit desgewenst te controleren. De afhaling of inontvangstname door hem of zijn gemachtigde geldt als onwederroepelijke aanvaarding.

 

c) De huurder is aansprakelijk voor de teruggave in dezelfde staat. Zijn verhaal op derden, is hij aansprakelijk op ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde, enz… in de ruimste zin zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder. Terugname door de verhuurder betekent anderzijds geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van 48 uren na terugname, zater-, zon-, en feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde e.d. bekent te maken. Hij doet dit per aangetekend schrijven, waarin de huurder uitgenodigd wordt binnen dezelfde tijd (5 dagen) de schade in de magazijnen van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen. Indien de huurder hierop, na verloop van die termijn, niet reageert, dan wordt dit als aanvaarding beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen.

 

d) De huurder is ook, over de gehele huurtijd, aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief aan derde zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde.

 

3 HUURPRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN

a) De huur loopt door op zaterdagen, zon- en feestdagen. Voor de berekeningen van de huurprijs wordt er forfaitair rekening gehouden met een normale werktijd van 8 uren voor de periode van één dag, 40 uren voor één week. Het weekend begint vrijdag te 18 uur en eindigt op maandag om 10 uur. Voor een periode van één dag mag de huurder het gehuurde voorwerp gedurende een tijdspanne van 24 uur behouden, op voorwaarde dat de daaropvolgende dag een werkdag is, is dit niet het geval, dan eindigt de huur op dezelfde dag, voor sluitingstijd.

De huurder dient een som vooruit te betalen, die overeenstemt met de door hem op te geven vermoedelijke duur van de huur. Als dag van eisbaarheid geldt de dag waarop de huur ingaat. Indien het gehuurde langer wordt behouden dan de periode waarover vooruit betaald werd, dient uiterlijk de eerste dag van de verlenging een nieuw voorschot betaalt, gelijk aan de huursom voor de huur van vermoedelijke verlenging, op dezelfde wijze dient bij iedere verlenging gehandeld te worden.

 

b) De datum van eisbaarheid is de dag waarop de verlenging ingaat. Indien de omstandigheden doen vermoeden dat de huurder zijn betalingsverplichtingen niet zal kunnen nakomen (faling, geprotesteerde wissel, ongedekte cheque, vertraging van betalingen enz…) dan heeft de verhuurder het recht op kosten van de huurder of de gehuurde voorwerpen terug te halen, waar ze zicht bevinden en er onmiddellijk terug over te beschikken. De huurder zal onder geen enkel voorwendsel een beroep kunnen doen op geleden schade zoals b.v. winstderving en dergelijke.

 

c) Indien een afwijking van bovenvermelde werkwijze uitdrukkelijk en schriftelijk door de verhuurder is toegestaan wordt de huur gefactureerd op het einde van de maand der aflevering en iedere volgende maand. Het gefactureerde bedrag is eisbaar 10 dagen na factuurdatum.

 

d) Alle bedragen die de huurder aan de verhuurder schuldig, worden vanaf de datum van eisbaarheid van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een rente van 1% per maand. Zij worden bovendien, doch slechts een week na ingebrekestelling per aangetekend schrijven, verhoogd met conventionele en onherleidbare schadeloosstelling van 10% van het verschuldigde bedrage, evenwel met een minimum van 50 EUR per gehuurd object.

 

e) De betalingen geschieden ter zetel van de verhuurder.

 

f) Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de week na haar datum.

 

4 BORGSOM

De borgsom is bestemd om verschillende verplichtingen van de huurder te dekken. Zij moet betaald worden bij het afsluiten van het huurcontract. Zij mag nooit worden beschouwd als voorschot op de huur en zal pas aan de huurder worden teruggegeven nadat gebleken is dat de huurder al zijn verplichtingen is nagekomen. De waarborg geeft nooit recht op intresten.

 

5. RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK

De huurder dient de volgende richtlijnen ( niet – limitatief ) strikt na te leven met inachtneming van de aard en het type van het gehuurde toestel:

 

 • de huurder is verplicht het gehuurde goed tegen overbelasting en beschadiging te beschermen en ervoor te zorgen dat het onderhoud deskundig volgens de gebruiksvoorschriften gebeurt.
 • De huurder dient dagelijks het oliepeil van de compressoren en de motoren te controleren en er indien nodig, geschikte oliën aan toe te voegen.
 • De huurder dient het periodiek onderhoud van het materieel te doen volgens de onderhoudsvoorschriften die hij uitdrukkelijk erkent ontvangen, gelezen en goedgekeurd te hebben bij de onderschrijving van de huurovereenkomst. Dit onderhoud geschiedt op zijn kosten en kan eventueel op aanvraag door de verhuurder voor rekening van de huurder uitgevoerd worden.
 • De huurder dient ervoor te zorgen dat de moterinstallaties perfect horizontaal worden opgesteld.
 • De huurder dient dagelijks het condensaat uit het drukreservoir van de compressorinstallaties af te blazen.
 • De huurder dient degelijke en reglementair vergunde brandstoffen te gebruiken.
 • De huurder dient het materieel in goede werkomstandigheden te gebruiken zoals (niet-limitatief): degelijk smering, zuiver luchtfilter, stofvrije en droge bewaring, …
 • De huurder dient het elektrisch materieel vakkundig en correct op het stroomnet aan te sluiten onder de juiste spanning.
 • De huurder dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire voorschriften met betrekking tot gebruik, werking of bezit van het materieel of met betrekking tot toepasbare belastingen, vergunningen , veiligheidsmaatregelen enz,…
 • De huurder zal de verhuurder vrijwaren van alle aanspraken door derden.
 • De huurder is verplicht alle wettelijke of reglementaire opgelegde controlemaatregelen te laten plaatshebben zonder tussenkomst van de verhuurder.
 • Bij het verwijderen van eventuele onderdelen alsook aanbouwdelen op de machines is de klant volledig verantwoordelijk voor de gevolgen als eventuele schade die hieruit voortvloeit.

 

6 ALLERLEI BEPALINGEN

a) Het is de huurder verboden, behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder, het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen, of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen.

 

b) De huurder wordt alleen toegestaan voor het Belgische grondgebied en iedere verplaatsing van het gehuurde buiten de landsgrenzen is verboden.

 

c) Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden, dient de huurder daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de verhuurder. De verhuurder voert de werkzaamheden dan zelf uit of laat ze voor zijn rekening door andere uitvoeren, zonder kosten voor de huurder. De tijdsduur nodig voor de verzorging, onderhoud en eventueel noodzakelijke herstelwerkzaamheden die door de normale slijtage noodzakelijk zijn gebleken.

De huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst. De huurder mag zelf geen herstelwerkzaamheden uitvoeren, of laten uitvoeren maar dient iedere te verrichten werkzaamheid aan de verhuurder mee te delen. Werkzaamheden die door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de huurder of door overmacht of door daden van derden noodzakelijk werden, moeten door de huurder worden betaald.

d) Vervoer zoals gemeld onder 2a zijn alle kosten voor de huurder. Bij het terughalen op de werf, moet het materiaal gemakkelijk te bereiken zijn en klaarliggen voor het opladen. Bij het leveren of ophalen op de werf, wordt er een kwartier gratis wachttijd voorzien. Wordt deze tijd overschreden, dan zal ieder kwartier aangerekend worden aan het op dat ogenblik geldend uurloon. Uitgezonderd voor verhuring van minder dan 4 kalenderdagen, moet de datum van het ophalen ten minste 4 werkdagen op voorhand worden meegedeeld.

e) Alle gereedschappen en machines moeten gereinigd teruggebracht worden. Zoniet worden alle reinigingskosten aan de klant aangerekend.

f) Wij zijn niet verantwoordelijk voor lading, gewicht en ladingzekerheid van de huurder/transporteur.

g) Wij zijn niet verantwoordelijk voor de huurder/transporteur zijn rijbewijs en zijn attesten.

 

7 ONTBINDING VAN DE HUUR

a) Niet afhaling van het gehuurde op de afgesproken datum of niet in ontvangstneming ervan, ontslaat de huurder niet van de betaling van de huursom over de overeengekomen tijd, of de door hem opgegeven vermoedelijke duur. Dit alles onverminderd eventuele schadeloosstelling.

b) Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt tengevolge van een ernstige tekortkoming van de huurder, zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet betaling van de verschuldigde huur of waarborg, afstand aan derden enz… is de huurder tenminste verplicht, onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van de bewijsbare schade, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd, of de opgegeven vermoedelijke huurtijd, vermeerdert met een schadeloosstelling gelijk aan de huur van 1 maand.

 

8 BEVOEGDHEID

Belgische recht is van toepassing, Vredegerecht te Tielt, rechtbank van eerste aanleg respectievelijk koophandel te Brugge is bevoegd.

 

9 CLAUSULE AFSTAND VAN VERHAAL BOVEN €1.500.000

a)“De schadevergoeding waartoe wij eventueel gehouden zijn tegenover de klant en tegenover derden zal nooit hoger zijn dan de dekking verleend krachtens de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Deze bedraagt maximaal €1.500.000 per schadegeval, verminderd tot €250.000 voor zuiver onstoffelijke schade en schade veroorzaakt aan goederen die ons zijn toevertrouwd tot €25.000 en is beperkt tot:

 • €1.500.000 in totaal per verzekeringsjaar voor alle schade ingevolge product en werkaansprakelijkheid.
 • (niet van toepassing) in totaal per verzekeringsjaar voor alle zuiver onstoffelijke schade ten gevolge van een niet gedekte zaakschade bij product en werkaansprakelijkheid.
 • €625.000 voor alle schade door BROW.
 • €250.000 voor schade ten gevolge van milieu – en burenhinder.

Indien het jaarlijks plafond van dekking bereikt is zal onze aansprakelijkheid evenwel nooit tot minder dan de betrokken overeenkomst, exclusief BTW en kosten, worden verminderd, met uitsluiting van alle eventuele indirect schade van de klant zoals bv. Financieel en commercieel verlies, productieverlies, winstderving, verhoging van algemene kosten, storing van de planning, verlies van cliënteel, aantasting van reputatie…

b) De machine die het voorwerp uitmaakt van het contract is verzekerd tegen machinebreuk. Er werd een afstand van verhaal tegenover de huurder voorzien. De vrijstelling in de polis bedraagt €1250.00 (gekoppeld aan de materiaalindex) en zal steeds ten laste van de huurder zijn. Wanneer er geen tussenkomst zou zijn van de polis omwille van zware fout bij het gebruik, oneigenlijk gebruik van de machine… zal de huurder integraal instaan voor de vergoeding van de schade aan de machine.

 

10 TOEPASSELIJKHEID EN AFWIJKINGEN

De algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper zijn, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, van toepassing op alle offertes, bestellingen en gesloten overeenkomsten. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant of van onze vertegenwoordigers, zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk werden bevestigd. Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze algemene voorwaarden van kracht.

 

11 OFFERTE EN ORDERBEVESTIGING

Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden onze offertes slechts ten titel van inlichting. Elk overgemaakte bestelling verbindt de klant, doch verbindt ons slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Eventuele of beweerde onjuistheden in onze orderbevestiging dienen, op straffe van verval, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen de 8 dagen na datum van deze bevestiging.

 

12 MONSTERS, BESCHRIJVING ENZ…

Tenzij schriftelijk anders is bedongen, gelden onze monsters, documentatie en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze producten en kunnen eventuele afwijkingen ervan, van welk aard ook, nooit door de koper ingeroepen worden om hetzij afneming of betaling te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding te vorderen. Ook kunnen wij behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst, nooit aansprakelijk worden gesteld wegens de eventuele ongeschiktheid van onze producten voor de doeleinden waartoe ze door de koper of zijn afnemer werden bestemd.

 

13 LEVERINGSTERMIJN

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen steeds benaderd, doch nooit bindend. Zelfs indien onder beding van schadevergoeding een bindende leveringstermijn overeengekomen werd, zullen wij in geval van buitengewone omstandigheden, zoals oorlog, oorlogsgevaar, onlusten, brand of andere vernietigingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoersapparaat, ziekte onder ons personeel of werknemers schaarste in het algemeen, werkstaking in ons bedrijf of elders, bedrijfsstoornis of mislukking van de productie, tekortkoming door onze onder leveranciers enz... deze opsomming zijnde niet beperkend, steeds het recht hebben hetzij de levering op te schorten totdat de bedoelde omstandigheden een eind genomen hebben mits nadien binnen de overeengekomen termijn te leveren, hetzij aan de verkoop te verzaken, zonder dat noch in het ene noch in het andere geval de koper enigerlei recht op schadevergoeding zal kunnen laten gelden.

 

14 TRANSPORT, RISICO EN AFNEMING

De kostprijs van onze leveringen is niet inbegrepen in de prijs van de producten en worden apart vermelde op de factuur, evenals de opgelegde kilometerheffing. De goederen reizen altijd op risico van de koper. Tenzij schriftelijk een andere termijn is bedongen, moeten de gekochte goederen worden afgenomen ten laatste 14 dagen na terbeschikkingstelling. Is dit niet binnen deze of de bijzondere bedongen termijn gebeurd, zijn wij gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling, naar onze keuze, hetzij de verkochte goederen te factureren en er betaling van te vorderen, hetzij de verkoop van rechtswege als ontbonden te beschouwen. In het eerste geval zullen de goederen, voor rekening en risico van de koper, bij ons of bij derden opgeslagen worden en zullen wij gerechtigd zijn, behalve de koopprijs alle uit deze maatregel voorvloeiende kosten aan de koper in rekening te brengen. In het tweede geval zal de koper ons een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30% van het bedrag van de verkoop.

 

15 EIGENDOMSVOORBEHOUD

Wij blijven eigenaar van de geleverde goederen zolang de koper de overeengekomen prijs, met inbegrip van de eventuele kosten, rente en penaliteit niet of niet geheel betaald, zelfs indien de goederen werden bewerkt. De koper kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken, meer in het bijzonder, kan hij ze niet aan de derden in onderpand geven of in eigendom overdragen.

 

16 STELLEN VAN ZEKERHEID ENSCHORSING VAN LEVERING

Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, machtigt de koper ons te allen tijde, d.w.z. alvorens te leveren of met levering voort te gaan, bankgarantie voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen te verlangen. Zolang deze garantie niet werd gesteld, zijn wij gerechtigd alle verdere leveringen op te schorten. Hetzelfde geldt, zolang de koper niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen betreffende reeds uitgevoerde leveringen.

 

17 GARANTIE EN KLACHTEN

Om ontvankelijk te zijn, dienen alle klachten uiterlijk 14 dagen na de levering bij aangetekend schrijven gericht te worden aan ons kantoor. Nochtans zal elke garantie komen te vervallen: in geval van zichtbare gebreken, indien de goederen reeds bewerkt of verwerkt werden, in geval van onzichtbare gebreken, indien de aangegeven ver- en/of gebruiksaanwijzing niet werd gevolgd of de goederen niet oordeelkundig werden behandeld.  Indien de klacht gegrond wordt bevonden, zullen onze verplichtingen zich steeds beperken tot het herstel en/of vervanging van de geleverde goederen die als gebrekkig werden erkend zonder bovendien tot enige schadevergoeding, uit welke oorzaak ook, te kunnen gehouden zijn.

 

18 GARANTIE EN VOORTVERKOOP

In geval van voortverkoop verplicht de koper er zich toe onze algemene en bijzondere garantievoorwaarden aan zijn eigen afnemer tegenstelbaar te maken. In elk geval aanvaardt de koper ons te vrijwaren voor alle gevolgen ook, van aanspraken welke door zijn afnemer tegen ons mochten worden gericht ter zake van het gekochte en die de perken zouden overschrijden van de aanspraken die de koper zelf tegen ons zou kunnen hebben laten gelden.

 

19 PRIJZEN

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. De prijzen zijn exclusief BTW berekend. Indien tussen het tijdstip van onze orderbevestiging en het tijdstip van de uitvoering ervan, zelfs indien dit tijdstip zich situeert na het verstrijken van de uitvoering ervan, zelfs indien dit tijdstip zich situeert na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn, doch zonder dat dit het gevolg zou zijn van een grove fout in hoofde leidende organen van onze vennootschap – onze kosten gestegen zijn ingevolge veranderingen in de valutanoteringen, verhogingen van de lonen of van de prijs der grondstoffen of ingevolge eender welke maatregelen van eigen of vreemde overheid, zullen wij gerechtigd zijn deze stijging aan de koper door te berekenen voor zover de oorspronkelijke overeengekomen prijs aldus niet verhoogd wordt met meer dan 25%. Is dit wel het geval, zal de koper, indien hij dit verkiest, aan de verkoop kunnen verzaken, doch zonder op enige schadevergoeding aanspraak te mogen maken.